Usluge

 • Smještaj pokretnih i nepokretnih osoba
 • Mogućnost trajnog ili privremenog smještaja
 • Medicinska skrb 24 sata
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Kontrolirano uzimanje terapije
 • Stalna prisutnost fizioterapeuta
 • Prehrana prilagođena dobi i potrebama
 • Usluge pranja rublja
 • Organizacija slobodnog vremena
 • Proslave rođendana
 • Osigurana vjerska podrška
 • Opća njega bolesnika
 • Sprječavanje komplikacija od ležanja
 • Sanacija dekubitalnih rana
 • Davanje klizmi
 • Kateterizacija
 • Obrada stome
 • Mjerenje šećera u krvi
 • Mjerenje krvnog tlaka
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • Palijativna skrb
 • Vršimo sanitetski prijevoz